Anna J. D. Jacobsson

Anna J.D. Jacobsson

Anna J.D. Jacobsson har i sin blogg förmått inspirera fantastiskt många människor att göra stora förändringar i sina liv. Genom att berätta sin historia av övervikt och sockersug i sin första bok Vägen från 137 kilo visar hon att det är fullt möjligt att gå ner i vikt och få en utmärkt hälsa om man bara väljer att äta rätt.

Nu kommer hennes egen kokbok, Från mitt kök – Färdkost på vägen från 137 kilo med recepten som skapats med utgångspunkt från mat med minimalt kolhydratinnehåll och maximalt med god smak och njutning, inte bara för gom och mage utan också för ögat! Alla bilderna i hennes böcker tar hon själv!

Antoon Geels

Antoon Geels avled hösten 2020 efter en tids sjukdom.

Antoon Geels var professor i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet. Han var också professor i jämförande mystik vid universitetet i Amsterdam, Nederländerna. Han gav ut ett drygt dussintal böcker kring mystik och spiritualitet i världens religioner. De senaste är Religiös besinning och besinningslös religion (2007) och Medvetandets stilla grund (2008). Tillsammans med Owe Wikström har han skrivit läroboken Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Antoon Geels reste ofta till Asien för att samla material kring olika typer av andliga övningar.

Ämnesbeskrivningen religionshistoria med religionspsykologi antyder att det psykologiska studiet av religion har en tvärkulturell inriktning. Antoon har skrivit böcker om judisk, muslimsk och kristen mystik och artiklar som berör en rad andra religionshistoriska områden, t.ex. tantrisk buddhism och hinduism. Uppgiften var att med psykologiska teorier och metoder studera religiös erfarenhet och religiöst beteende, både i historia och i nutid. När man rör sig inom två så pass stora områden som psykologi och religionsvetenskap måste man självfallet välja specialiseringar. I Antoons fall har det vad psykologin beträffar lett till ett ständigt sökande i teoribildningens labyrint. Han strävade alltid efter att se människan ur ett helhetsperspektiv, i en dynamisk växelverkan mellan kulturella och inompsykiska processer.

När det gällde valet av studieobjekt har intresset främst riktats mot intensiv religiös erfarenhet. Vad är det för psykologiska processer som gör att vissa människors liv förvandlas under några få omvälvande minuter? Ur psykologisk synvinkel bör man i första hand studera religiös erfarenhet i vår tid. Det har inneburit studier av t.ex. visionär erfarenhet i dagens Sverige, bönetekniker i det muslimska Turkiet, shamanistisk extas i Nepal och andliga övningar inom en indonesisk sekt med förgreningar i mer än åttio länder. Vissa av dessa religiösa tekniker eller övningar kan bli föremål för tvärkulturella jämförelser.

För att ge ett enda exempel: Vad har islams repetitiva bön (dhikr) gemensamt med den ortodoxa kyrkans jesusbön eller en hinduisk eller buddhistisk variant av den? Och vad för slags psykologiska processer förefaller vara den gemensamma nämnare som förenar den muslimske visionären med vår egen Birgitta av Vadstena? Kopplingen till historien blir denna: de resultat som studiet av nu levande människor har gett upphov till kan tillämpas på ett historiskt material och eventuellt kasta nytt ljus över fenomenet. Religiösa visioner t.ex. tycks höra samman med krissituationer. För många människor som har upplevt vad de uppfattar vara gudomlig närvaro medför visionen en ny syn på livet i stort. Diktarens ord att ”Natten är dagens mor; kaos är granne med Gud” (Stagnelius) blir en levande realitet för dem. Det är ett fascinerande studium.

Sven Klint Bergh

Sven Klint Bergh has had, for more than forty years, Leadership as his most important sphere of activity; first as a Naval Officer, later as the CEO of an executive recruitment
consultancy and, for the past fifteen years, as the CEO of a leadership development consultancy focusing on organizational behaviour manage ment. Sven holds a Master of Science in Organizational Management and Leadership from Springfield College,
Mass.,USA.